Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 55 27 48, el. p. sauletekis@splius.lt

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriaus
2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-92
priedas

ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS INFORMACIJA GIMNAZIJOS IR DARBO BIRŽOS INTERNETO SVETAINĖMS DĖL VALGYKLOS VEDĖJO PRIĖMIMO Į LAISVĄ DARBO VIETĄ ATRANKOS

 

Įstaigos pavadinimas

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 290532510

Pareigybės pavadinimas

Valgyklos vedėjas (B lygio grupė)

Pareigybės paskirtis

Organizuoti maisto gamybą valgykloje, garantuoti patiekalų kokybę, užtikrinti maisto gamybos padalinio atitiktį sveikatos, higienos, gaisrinės saugos ir kitiems teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui.

Darbo krūvis

40 valandų darbo savaitė.

Darbo sutarties rūšis

Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai pareigybei užimti

 1. Turėti aukštąjį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.).
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Higienos normų reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto gamybos įmonių veiklą, mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 4. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti.
 5. Gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą.
 6. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitais gimnazijoje turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais, gebėti naudotis informacinių technologijų priemonėmis savo darbe.
 7. Mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą, patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir nurašymus.

Privalumai

Švietimo įstaigos valgyklos vedėjo (vyr. vyrėjo) ar panašaus pobūdžio darbo patirtis.

Funkcijos

1. Organizuoti mokinių maitinimą gimnazijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarka, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtinta mokinių maitinimo organizavimo tvarka, Gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašu,  Gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms ir kitais  maitinimo organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Kontroliuoti maisto gamybos procesą.

3. Sudaryti valgiaraščius, receptūras ir  technologinius aprašymus. Maitinimą organizuoti  pagal su teritoriniu Visuomenės sveikatos centru suderintus valgiaraščius.

4. Nustatyti gaminamų patiekalų kainas.

5. Sudaryti ir kiekvieną darbo dieną (išskyrus mokinių atostogų laiką) ir pristatyti buhalterijai prekių apyskaitas.

6. Užtikrinti, kad valgyklos įplaukos grynaisiais pinigais būtų apskaitomos su kasos aparatu.

7. Užsakyti maisto produktus pagal sutartyse su maisto tiekėjais numatytus reikalavimus.

8. Kontroliuoti į valgyklą pristatomų maisto prekių kainų atitiktį sutartyse su maisto tiekėjais nustatytoms  produktų pirkimo kainoms.

9. Rengti su valgyklos veikla susijusius dokumentus, vesti valgyklos prekių kiekinę apskaitą.

10. Nuolat vykdyti maisto tvarkymo savikontrolės sistemą.

11. Rengti ir teikti ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui su gimnazijos valgyklos darbo organizavimu susijusių vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.

12. Rengti ir teikti ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui su gimnazijos valgyklos veikla susijusią viešinimui skirtą informaciją.

13. Teikti ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl gimnazijos valgyklai reikalingų priemonių įsigijimo.

14. Organizuoti ir kontroliuoti valgyklos darbuotojų darbą, vertinti darbuotojų darbą.

15. Garantuoti technologijos ir higienos bei sanitarijos normų, darbų saugos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi valgykloje.

16. Organizuoti ir kontroliuoti valgykloje esančių įrengimų saugią ir teisingą eksploataciją.

17. Kontroliuoti valgyklos darbuotojų periodinį sveikatos žinių atestavimą ir privalomą sveikatos tikrinimą.

18. Kontroliuoti, kad laiku būtų pristatytos priemonės, reikalingos higienos ir sanitarijos reikalavimų užtikrinimui.

19. Taupiai naudoti energetinius resursus.

20. Rūpintis valgyklos turto apsauga.

21. Kultūringai aptarnauti klientus.

22. Vykdyti gimnazijos direktoriaus ir ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis. 

Darbo užmokestis

Nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os);
 • gyvenimo aprašymas;
 • motyvacinis laiškas (neprivaloma);
 • rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).

Data, iki kurios pateikiami dokumentai

2018 m. liepos 18 d.

Dokumentai priimami adresu:

Lieporių g. 2, LT-78244, Šiauliai

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus pakviesti į pokalbį, nurodant atrankos datą, vietą ir laiką.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją teikia gimnazijos administracija.

Tel. (8 41) 55 27 48, el. paštas: sauletekis@splius.lt, sauletekis@sauletekis.lt, www.sauletekis.lt.

Gimnazijos administracija

Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

video

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Gedvinas
Gedvinė
Gerardas

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius